REGULAMIN KRAKOWSKIEJ AKADEMII GIMNASTYKI

Regulamin przedstawiający prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki oraz sprawy organizacyjno-szkoleniowe.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów i trenerów zgodnie z opracowanym autorskim programem przygotowania wszechstronnego – gimnastycznego.
2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które zostały wpisane na listę, wypełniły formularz zgłoszeniowy, dokonały opłaty zgodnie z cennikiem oraz osoby zdrowe. Prowadzący nie biorą odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia o zdrowiu i ubezpieczeniu uczestników.
4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie lecz nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie rozpoczęcia ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona.
5. Uczestnicy mogą wchodzić na salę do ćwiczeń tylko za zgodą trenera, w wyznaczonym dla danej grupy czasie i przy obecności trenera prowadzącego.
6. KAG nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi przed i po zajęciach.

BEZPIECZEŃSTWO
1. KAG nie dokonuje dodatkowych ubezpieczeń uczestników zajęć od NNW. Uczestnik lub rodzic wypełniając formularz oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada bądź z niego rezygnuje.
2. Krakowska Akademia Gimnastyki nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć o ile nie wynikają one bezpośrednio z winy prowadzących..
3. Każdy uczestnik lub rodzic zobowiązany jest jednak do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych co oznacza, że jest świadomy stanu swojego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
4. KAG nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni . W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym przez instruktora lub trenera miejscu.
5. Przebywanie na sali sportowej bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione.
6. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera odpowiedzialność ponosi uczestnik.
7. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczne posiłków i ciepłych napoi.
8. Uczestnicy przebywający na terenie hali oraz w pomieszczeniach innych zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczest¬ników zajęć.
9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, (np. szatnia) nie zakłócając porządku na sali ćwiczeń.
10. Rodzice oczekujące na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę także na widownię i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Wyjątek stanowią ogłoszone przez kierownictwo /z podaniem dokładnej daty/ dni otwarte podczas których rodzice mogą przebywać na widowni.
11. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność on sam lub jego prawny opiekun.
12. Na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale zobowiązany jest przesłać na adres e- mail biuro.kag@poczta.fm potwierdzenie dokonanej wpłaty za zajęcia.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć gimnastycznych lub akrobatycznych to t-shirt, spodenki, białe skarpetki lub specjalne pantofle gimnastyczne.
3. Instruktor lub trener ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia.
4. Prowadzący mają prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudniają. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na sali na ławeczce do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy KAG zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
6. KAG może odwołać zajęcia w uzasadnionych przypadkach, co oznacza, że zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym terminie.
7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu pieniędzy oraz do odrabiania zajęć w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć.
8. Wyjątek do dodatkowego treningu stanowi długotrwała (co najmniej 14 dni) choroba lub kwarantanna w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID- 19 (niezwłocznie zgłoszona 3 dni), poświadczona zaświadczeniem o chorobie. W tych przypadkach należy każdorazowo uzyskać zgodę kierownictwa na dodatkowy trening we wskazanej godzinie i grupie. Dodatkowy trening może nastąpić tylko w obrębie jednego /trwającego/ kwartału.
9. KAG ma prawo do zmiany grafiku zajęć.
10. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa KAG.

PŁATNOŚCI
1. Na zajęcia KAG obowiązuje cennik przedstawiony do wiadomości dla zainteresowanych.
2. Można wykupić kwartalny pakiet zajęć grupowych /ważny 3 miesiące / lub pojedyncze zajęcia grupowe/nie mniej niż 4 zajęcia/. Można również wykupić indywidualne zajęcia z trenerem oraz zajęcia w grupach – 2-4osoby/
3. Uczestnik reguluje opłaty przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale, najpóźniej do określonego każdorazowo terminu i zobowiązany jest przesłać na adres e- mail biuro.kag@poczta.fm potwierdzenie dokonanej wpłaty.
4. Opłaty za zajęcia dokonywane są w formie gotówkowej lub przelewem na podane poniżej konto, w walucie polskiej.
Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup
mbank nr konta: 06114020040000330277559109
W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika koniecznie podać numer grupy oraz miejsce zajęć np. gr 3 AWF lub gr.1 Zielonki.
5. KAG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

SPRAWY OGÓLNE
1. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu KAG mogą zostać skreślone z listy uczest-ników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
2. Krakowska Akademia Gimnastyki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma u prowadzących lub drogą mailową na adres mailowy: biuro.kag@poczta.fm
4. Na żądanie uczestnika zajęć, faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za kwartalny pakiet zajęć lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego potwierdzenia dokonania przelewu.