REGULAMIN KRAKOWSKIEJ AKADEMII GIMNASTYKI

Regulamin przedstawiający prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki oraz sprawy organizacyjno-szkoleniowe.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów i trenerów zgodnie z opracowanym autorskim programem przygotowania wszechstronnego – gimnastycznego.
2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które zostały wpisane na listę, wypełniły podpisały i oddały deklarację zgłoszeniową, dokonały opłaty zgodnie z cennikiem oraz osoby zdrowe. Prowadzący nie biorą odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia o zdrowiu i ubezpieczeniu uczestników.
4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie lecz nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie rozpoczęcia ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona.
5. Uczestnicy mogą wchodzić na salę do ćwiczeń tylko za zgodą trenera, w wyznaczonym dla danej grupy czasie i przy obecności trenera prowadzącego.
6. KAG nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi przed i po zajęciach.

BEZPIECZEŃSTWO
1. KAG nie dokonuje dodatkowych ubezpieczeń uczestników zajęć od NNW. Uczestnik lub rodzic podpisując deklarację oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada.
2. Krakowska Akademia Gimnastyki nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć o ile nie wynikają one bezpośrednio z winy prowadzących..
3. Każdy uczestnik lub rodzic zobowiązany jest jednak do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych co oznacza, że jest świadomy stanu swojego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
4. KAG nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni . W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym przez instruktora lub trenera miejscu.
5. Przebywanie na sali sportowej bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione.
6. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera odpowiedzialność ponosi uczestnik.
7. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczne posiłków i ciepłych napoi.
8. Uczestnicy przebywający na terenie hali oraz w pomieszczeniach innych zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczest¬ników zajęć.
9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, (np. szatnia) nie zakłócając porządku na sali ćwiczeń.
10. Rodzice oczekujące na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę także na widownię i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Wyjątek stanowią ogłoszone przez kierownictwo /z podaniem dokładnej daty/ dni otwarte podczas których rodzice mogą przebywać na widowni.
11. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność on sam lub jego prawny opiekun.
12. Na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale zobowiązany jest przesłać na adres e- mail biuro.kag@poczta.fm potwierdzenie dokonanej wpłaty za zajęcia.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć gimnastycznych lub akrobatycznych to t-shirt, spodenki, białe skarpetki lub specjalne pantofle gimnastyczne.
3. Instruktor lub trener ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia.
4. Prowadzący mają prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudniają. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na sali na ławeczce do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy KAG zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
6. KAG może odwołać zajęcia w uzasadnionych przypadkach, co oznacza, że zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym terminie.
7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu pieniędzy oraz do odrabiania zajęć w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć.
8. Wyjątek do dodatkowego treningu stanowi długotrwała (co najmniej 14 dni) choroba lub kwarantanna w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID- 19 (niezwłocznie zgłoszona 3 dni), poświadczona zaświadczeniem o chorobie. W tych przypadkach należy każdorazowo uzyskać zgodę kierownictwa na dodatkowy trening we wskazanej godzinie i grupie. Dodatkowy trening może nastąpić tylko w obrębie jednego /trwającego/ kwartału.
9. KAG ma prawo do zmiany grafiku zajęć.
10. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa KAG.

PŁATNOŚCI
1. Na zajęcia KAG obowiązuje cennik przedstawiony do wiadomości dla zainteresowanych.
2. Można wykupić kwartalny pakiet zajęć grupowych /ważny 3 miesiące / lub pojedyncze zajęcia grupowe/nie mniej niż 4 zajęcia/. Można również wykupić indywidualne zajęcia z trenerem oraz zajęcia w grupach – 2-4osoby/
3. Uczestnik reguluje opłaty przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale, najpóźniej do określonego każdorazowo terminu i zobowiązany jest przesłać na adres e- mail biuro.kag@poczta.fm potwierdzenie dokonanej wpłaty.
4. Opłaty za zajęcia dokonywane są w formie gotówkowej lub przelewem na podane poniżej konto, w walucie polskiej.
Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup
mbank nr konta: 06114020040000330277559109
W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika koniecznie podać numer grupy oraz miejsce zajęć np. gr 3 AWF lub gr.1 Zielonki.
5. KAG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

SPRAWY OGÓLNE
1. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu KAG mogą zostać skreślone z listy uczest-ników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
2. Krakowska Akademia Gimnastyki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma u prowadzących lub drogą mailową na adres mailowy: reklamacje.kag@poczta.fm
4. Na żądanie uczestnika zajęć, faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za kwartalny pakiet zajęć lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego potwierdzenia dokonania przelewu.