[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”990704″]REGULAMIN KRAKOWSKIEJ AKADEMII GIMNASTYKI

 

Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup

NIP 6751039738

REGON 369855951

Ul. Wzorowa 10, 32-087 Zielonki

 

Regulamin przedstawiający prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki oraz sprawy organizacyjno-szkoleniowe.

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów i trenerów zgodnie z opracowanym autorskim programem szkolenia wszechstronnego w sportach gimnastycznych.
 2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Krakowską Akademię Gimnastyki jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, zdrowe które wypełniły formularz zgłoszeniowy i zostały przyjęte do grup szkoleniowych oraz dokonały opłaty zgodnie z cennikiem. Prowadzący nie biorą odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia uczestników.
 4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
 5. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona.
 6. Uczestnicy mogą wchodzić na salę do ćwiczeń tylko za zgodą trenera, w wyznaczonym dla danej grupy czasie i przy obecności trenera prowadzącego.
 7. KAG nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi przed i po zajęciach.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. KAG nie dokonuje dodatkowych ubezpieczeń uczestników zajęć od NNW. Uczestnik lub rodzic wypełniając formularz oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada bądź świadomie z niego rezygnuje.
 2. Krakowska Akademia Gimnastyki nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, o ile nie wynikają one bezpośrednio z winy prowadzących.
 3. Każdy uczestnik lub rodzic zobowiązany jest do oświadczenia, że uczestnik nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach gimnastycznych.
 4. KAG nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni. W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym przez instruktora lub trenera miejscu.
 5. Przebywanie na sali sportowej bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione.
 6. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 7. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczną posiłków i ciepłych napoi.
 8. Uczestnicy przebywający na terenie obiektów sportowych zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących tam regulaminów, przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.
 9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych (np. szatnia) nie zakłócając porządku.
 10. Rodzice oczekujący na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę oraz na widownię i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Wyjątek stanowią ogłoszone przez kierownictwo /z podaniem dokładnej daty/ dni otwarte podczas których rodzice mogą przebywać na widowni.
 11. Za powstałe szkody, przez zachowanie ćwiczącego niezgodne z regulaminem, odpowiedzialność ponosi uczestnik zajęć.
 12. Na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale zobowiązany jest dokonać opłaty przez profil w systemie SportsManago.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć gimnastycznych lub akrobatycznych to t-shirt, spodenki, białe skarpetki lub specjalne pantofle gimnastyczne.
 3. Instruktor lub trener ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia.
 4. Prowadzący mają prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na sali na ławeczce, do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
 5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy KAG zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
 6. KAG może odwołać zajęcia w uzasadnionych przypadkach, co oznacza, że zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym terminie.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu pieniędzy oraz do odrabiania zajęć w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć. Wyjątek stanowi choroba uczestnika poświadczona zaświadczeniem o chorobie. Informujemy, że nieobecność spowodowaną chorobą można odrabiać wyłącznie w obrębie jednego kwartału. Aby odrobić zajęcia należy zgłosić nieobecność w systemie, w profilu uczestnika, przynajmniej jeden dzień przed nieobecnością. Następnie należy zapisać się na odrabianie zajęć do grupy w której są dostępne miejsca.
 8. KAG ma prawo do zmiany harmonogramu zajęć.
 9. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa KAG.

 

PŁATNOŚCI

 1. Na zajęcia KAG obowiązuje cennik przedstawiony do wiadomości dla zainteresowanych.
 2. Można wykupić kwartalny pakiet zajęć grupowych /ważny 3 miesiące / lub opłacić pojedyncze zajęcia grupowe/nie mniej niż 4 zajęcia/. Można również wykupić indywidualne zajęcia z trenerem oraz zajęcia w grupach – 2-3osoby.
 3. Uczestnik reguluje opłaty przed rozpoczęciem zajęć w danym kwartale, najpóźniej do określonego każdorazowo terminu.
 4. Opłaty za zajęcia dokonywane są przelewem przez system SportsManago, na podane poniżej konto, w walucie polskiej.

Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup

mbank nr konta: 06114020040000330277559109

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika koniecznie podać dzień zajęć i numer grupy oraz miejsce zajęć np. Wtorek gr 3 AWF  lub Poniedziałek gr.1 Zielonki.

 

 1. KAG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

 

SPRAWY OGÓLNE

 1. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu KAG mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
 2. Krakowska Akademia Gimnastyki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi co do pracy Akademii i obsługi klienta, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów drogą mailową na adres: biuro.kag@poczta.fm. Zostaną one rozpatrzone do 7 dni od zgłoszenia drogą mailową.
 4. Na żądanie uczestnika zajęć, istnieje możliwość wystawienia faktury do 7 dni od daty uiszczenia opłaty lub od dnia wykonania usługi.
 5. Uczestnik zajęć zawiera umowę na czas określony. Brak terminowej płatności jest równoznaczny z jej rozwiązaniem.
 6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania umowy w przypadku kontuzji bądź długotrwałej choroby za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
 7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć z pełnym zwrotem kosztów jeśli chęć rezygnacji zostanie zgłoszona na adres biuro.kag@poczta.fm do tygodnia przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Rezygnacja w innych przypadkach będzie rozpatrywana indywidualnie.
 9. Zwrot środków zostanie dokonany w ten sam sposób co płatność.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]